Sunday, October 16, 2016

Xylouris-White io/i3/2oi6

Xylouris-White

October 13, 2016

WoW Hall, Eugene OR

George Xylouris-cretan lute
Jim White-dr
w/Emmett Kelly-b on last couple trxaud dpa 4061's>spsb3>d50


https://www.dropbox.com/s/wwa50co5zauqk0y/Xylouris-White%20io%20i3%202oi6.zip?dl=0